عکس, متن ادبی برای 22 بهمن   1390

۲۲ بهمن را با حضور خود زیباتر از سال پیش بکن این راهپیمایی بی نظیر با حضور تو رنگین تر می شود